Solucan Gübresinin Diğer Organik ve Sentetik Gübrelerden Farklı Olmasının Nedenleri

Son yıllarda, dünya üzerindeki birçok ülkede, Türkiye de dahil, bazı firmalar aerobik (oksijenli) fermentasyon sonucu dönüştürülen organik atıkları tarımsal amaçlı bir hammadde nihai ürünü olarak kompost ve vermikompost gibi ürünleri, çeşitli bakterileri ve humik maddeleri içeren ürünler elde etmek amacıyla kullanmaktadırlar.

Kompost ve vermikomost ilk bakışta leonardit ve turba (bataklık kömürü)’ya göre daha az humik madde içerdiği için rasyonel görünmemektedir. Bununla birlikte bu organik materyallerin tamamı çeşitli nedenlerle katı, sıvı, granül vb. şekillerde üretimde kullanılmaktadır.

Birincisi kompost ve vermikompost, leonardit ve turbanın aksine humik yenilenebilir hammadde kaynağıdır ve hatta kompost ve vermikompost yenilenebilir hammadde olmasının yanısıra biyolojik dönüşüm açısından birkaç günden birkaç aya varan sürelerde üretilebilmektedir.

Ayrıca kompost ve vermikompost üretimi sonucunda, bitkisel ve hayvansal kökenli organik atıkların aerobik biyolojik dönüşüm teknolojisi ile geniş bir yelpazede işlenmesi, yalnızca yüksek değerli organik gübre ve hayvanlar için yem katkı maddesi türleri ortaya çıkmakla kalmaz, aynı zamanda belediye katı atıklarının organik bölümünün çöp depolama ve çöp sahalarından çıkarılması ve zararlı antropojenik kirliliğin şehirlerden bertaraf edilmesini de sağlar.

İkincisi, organik atıkların aerobik biyolojik dönüşümünün nihai ürünleri olan kompost ve vermikompost, humik maddenin dışında ayrıca çok çeşitli biyolojik olarak aktif madde ve zengin mikroflora türleri içerir. Bu biyolojik aktif maddeler ve mikroflora türlerinden oluşan bileşim, patojenlere karşıt eğilimli (antagonistik) yararlı toprak mikroorganizmalarını ve özellikle de fitopatojenlere karşı direnç gösteren çeşitli biyolojik aktif maddelerin üretilmesini sağlayan mikrofloraları içermektedir.

Bu nedenle, böylesine kompleks bir organik hammadde bileşiminden (kompost ve vermikompost) çeşitli teknolojik yöntemler kullanarak, sadece saflaştırılmış ve konsantre hümik asit ve fülvik asitlerin tuzlarını içeren hümik maddeler değil, aynı zamanda çok daha komplike bir dizi biyolojik olarak aktif maddeler, antibiyotikler, kırmızı kaliforniya solucanlarının metabolizmasındaki maddeler, toprak mikroorganizmaları ve canlı toprak mikroorganizmaları da elde edilmektedir. Diğer bir deyişle, kompost ve vermikompostun daha karmaşık mikrobiyal hümik biyolojik maddeler içerdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Kompost ve vermikompost, leonardit veya turba temelindeki hümik maddelerden farklı olarak içerdiği aktif biyolojik müstahzarlar ile hem toprakta hem de bitkiler üzerinde daha geniş bir etki spektrumuna sahiptir.

Leonardit ve turba kaynaklı hümik maddeler ile kompost ve vermikompost kaynaklı organik gübreler birbirinden tamamen farklı ürünlerdir. Sentetik bazlı gübreler ise hem sürdürülebilir değildir, hem de gün geçtikçe daha pahalı hale gelmektedir. Diğer taraftan kompost ve vermikompost dünya genelinde daha fazla üretilmekte ve üretiminde yeni teknolojiler geliştirilmektedir.

Bu iki aerobik süreç (kompost ve vermikompostlaştırma süreci) ile düşük seviyeli organik atıklar, değerli organik humik gübrelere dönüştürülebilir; yani kompost ve vermikompost, tarımsal uygulamalarda kullanılmak üzere çeşitli biyolojik maddeler üretmek için yenilenebilir bir kaynak ve eşsiz bir organik hammadde haline gelmektedir.